6 thg 6, 2015

TRÔNG MẶT MÀ ĐẶT HìNH "DONG"

Bên trái tươi, tròn - vì sao bên phải lại héo, méo như dưa phải nắng? Ảnh: báo lề phải VN.