25 thg 4, 2011

KỴ TỔ TIÊN HỌ NGUYỄN CÔNG CHI THỨ 2 NGÀNH II


tt
Th¸ng
Ngµy
®êi
Danh tÝnh
Liªn quan

1
1
hai
8
7
17

Vii
Iix
ix
NGUYÔN C¤NG c¸n
Vò thÞ sau
N C BIA, HẢO,NGUYÊN

 NGUYÔN C¤NG to¸n
Hai anh & em


3
ba
13
13
I
ng
NGUYÔN C¤NG tiÕn
NguyÔn thÞ chi
Thưîng tæ
Bµ ngo¹i
4
ư
1
vi
Vò thÞ chiÖc
Vî t  NGUYÔN C¤Ng so¹n
5
Tư­
8
vii
Bïi thÞ ®ít
Vî NGUYÔN C¤NG c¸n
6
N¨m
1
29
Vi
ng
NGUYÔN C¤NG so¹n
NguyÔn v¨n ly

Bè vî
7
S¸u
3
ii
NguyÔn thÞ phæng
Vî t NGUYÔN C¤NG tr×nh

S¸u
3
iii
NguyÔn thÞ cuèi
Vî t NGUYÔN C¤NG hËu

S¸u
11
v
NguyÔn thÞ nÒ
Vî t NGUYÔN C¤NG trw­íc

S¸u
15
08
11
C CHÚA

H Ngô
vi
vi
Th¸i hoµng th¸i hËu
Ng« thÞ dÜnh

N C miªng, N C LOẠT  & NC  ho¸n
Chïa trµ hư­¬ng
Chïa trµ hư¬ng
Anh em víi TỔ NGUYÔN C¤NG so¹n

BÈy
13
iv
Ng« thÞ töu
Vît NGUYÔN C¤NG bÈm

T¸m
7
ii
NGUYÔN C¤NG tr×nh13
iv
NGUYÔN C¤NG bÈm25
v
N C -trư­íc, NC BẬC16
viii
NGUYÔN C¤NG to¸n


chÝn

Mư­êi
26
29

Tæ hä bïi- ngo¹i
« ngo¹i- hä vò
cô ngo¹i phư­¬ng ®«i
trµ ph­ư¬ng

mét
9

Tæ hä vò – ngo¹i
Trµ ph­ư¬ng

Ch¹p
15
29

chóa
iii
Th¸i hoµng th¸i hËu
NGUYÔN C¤NG hËu
Chïa trµ phương

Văn cúng tổ Nguyễn Công Soạn

Văn cúng tổ Nguyễn Công Soạn

Mớ bái Càn Khôn, Mớ bái thiên thần, thổ thần. Hôm nay: ngày 1 tháng 5 năm Canh Dần
Tại Trà Phương thôn, Thụy Hương xã, Kiến Thụy huyện, Hải Phòng thành
Hậu duệ Nguyễn Công Mùi Trưởng ngãnh thứ 2, thứ họ Nguyễn Công ở Trà Phương thôn, Thụy Hương xã, hội cùng toàn gia.

Cúc cung bái trước bàn thờ,
Kính dâng lễ bạc hương hoa rượu trầu.
Cùng là phẩm vật trước sau,
Lòng thành tâm nguyện kính lễ tới Cụ Nguyễn Công Soạn và phu nhân Vũ Thị Chiệc,

Cao tằng tổ khảo đôi bên,
Cao tằng tổ kỷ dưới trên người người, đồng lai hiến hưởng
Cháu nghĩ rằng:
Uống suối thơm phải tìm giếng sinh ra,
Ăn gạo tốt phải nhớ công cày cấy.
Người sinh, trong vòng trời đất, xét ra cùng chung đạo lý;
Đời trọng, báo ơn tiên tổ, mới hay một ý tình.
Kính nghĩ rằng: Tiên linh xưa:
Gây nghiệp kiệm cần, tiếng nhà trung hậu.
Dãi gió dầm sương, vượt thác băng ghềnh;
Vững tay chèo lái, qua cuộc phong ba.
Đất lành chim đậu, đời đời nối nghiệp tổ tông,
Cành nhánh cùng gốc, mãi mãi lá thắm xanh cành.
Nhân ngày giỗ cụ, ngưỡng vọng tôn linh,
Lễ bạc lòng thành, ngưỡng trông chứng giám.
Dám xin tổ tiên ban ân trạch
Phù trì cho con cháu yên vui.
Nhân ngày giỗ cụ Nguyễn Công Soạn, kính mời Cao tổ Nguyễn Công Tiến và phu nhân cùng toàn hậu duệ, đồng lai hiến hưởng lễ thường, gọi là chút lễ thấu tấm lòng son.

Cúi xin phù hộ khang cường toàn gia.

Cẩn cáo

13 thg 4, 2011

VỀ HỌ NGUYỄN CÔNG TRÀ PHƯƠNG

Về họ Nguyễn Công
Ngày 9 tháng 3 năm Tân Mão Tôi cùng cụ NC Hường đến Đồng tử Kiến An để thăm một họ NC theo một cây phả hệ do ông Hải người cùng làng chuyển về, lạ thay chúng tôi đến gặp ngày kỵ của N v Thiếp đời thứ 4 của họ này. Lễ kỵ có thầy xin đài 4 lần không được, chủ tịch HĐGT khấn: Xin ngài về nhận lễ và tiếp khách thì được và cũng là lúc chúng tôi đến sân, dù không báo trước. Chúng tôi được hưởng lộc và bàn luận về sự phát tích, rồi đến dâng lễ tại từ đường, dâng hương nơi Ng Công Phác đã cát táng hài cốt bố tại chân núi Vọ. Gặp nhau như tình ruột thịt, chúng tôi đã mời đại diện của họ đến dự lễ kỵ tổ NC tại Trà Phương vào ngày 13/3 đại diện họ sẽ cử 5 đại diện đến dự lễ này.
Bảng để so sánh và nghiên cứu tài liệu đã có giữa họ NC ở Trà Phương và Đồng Tử
Đời thứ1 Nguyễn Công Tiến
2
Nguyễn Công Đạt
Nguyễn Công Trình
Nguyễn Công Sự

3
NĐ Kim
NC Hậu
NC ?
Vàng Xá ?
NCTự?
Đồng Tử?
4
NC Lực
NCBẩm
NC Nhiên ?
NC Phác?
5
NC Phiếu
NC Trước
NC Chăn
NC Chỉnh
6
NC Đáo
NC Soạn
Nv
Nv Thiếp
7
Nv Thoại
NC Kín
Nv
Nv Hoà
8
Nv Rụ
NC Toán
Nv
Nv Lệ
9
Nv Đông
NC Kha
Nv
Nv Thung
10
Nv 
NC Khuê
Nv
Nv Bách
11
Nv Minh
NC Khiêm
Nv
Nv Chiến
Hai ngành I & II định cư tại Trà Phương nên xác định được liên tục các thế hệ đến 2011 đã được 11 đời. Bảng trên được khảo sát nghành Trưởng và nghành thứ II chi thứ và chi NC Chỉnh họ NC – Đồng Tử. Căn cứ bản văn tế vào ngày 13/3 kỵ thượng tổ NC Tiến, tiếc rằng văn tế bị mất khoảng năm 1999, may đã dịch và vẽ cây phả hệ vào năm 1990.
Cây phả hệ này họ NC ở Vàng Xá đã xác định là nghành thứ III tổ NC Sự, đã di cư đến Vàng Xá từ đời thứ 5 NC Chăn.
Sự tồn nghi về họ NC tại Đồng Tải: Đã ghi được đén nay là đời thứ 9, nếu có sự di chuyển từ Trà Phương đến Đồng Tử có thể là nghành thứ 3 NC Sự di cư từ đời thứ 4 NC Phác sau đó đã đưa hài cốt của bố đời thứ 3 là NC Tự táng ở chân núi Vọ?
Theo cây phả hệ của họ NC tại Trà phương và Đồng Tử ta tham khảo thêm.
Họ NC tại Đồng Tử có truyền: Họ từ Trà Phương đến Đồng Tử, nhà thơ xây từ 1856, trước 1945 còn về giỗ tại Trà Phương?
Họ NC tại Huyện Kiến Thuỵ trú tại 4 làng: Trà Phương đến nay đã được 11 đời; Cổ Trai; Kim Sơn; Chiếng ( từ Kim Sơn di đến) nhưng không quá 7 đời.
Qua tài liệu, giác quan thứ sáu và linh ứng của cổ nhân của họ NC chúng ta cùng nghiên cứu để xác định được sự liên quan giữa các họ NC. Mong mọi sự tốt lành đến với chúng ta
Có thể liên hệ NC Hường đời thứ 7 đt: 0912155329, NC Kha đời thứ 9 đt: 0903253596 NC Kha biên soạn.