25 thg 4, 2011

KỴ TỔ TIÊN HỌ NGUYỄN CÔNG CHI THỨ 2 NGÀNH II


tt
Th¸ng
Ngµy
®êi
Danh tÝnh
Liªn quan

1
1
hai
8
7
17

Vii
Iix
ix
NGUYÔN C¤NG c¸n
Vò thÞ sau
N C BIA, HẢO,NGUYÊN

 NGUYÔN C¤NG to¸n
Hai anh & em


3
ba
13
13
I
ng
NGUYÔN C¤NG tiÕn
NguyÔn thÞ chi
Thưîng tæ
Bµ ngo¹i
4
ư
1
vi
Vò thÞ chiÖc
Vî t  NGUYÔN C¤Ng so¹n
5
Tư­
8
vii
Bïi thÞ ®ít
Vî NGUYÔN C¤NG c¸n
6
N¨m
1
29
Vi
ng
NGUYÔN C¤NG so¹n
NguyÔn v¨n ly

Bè vî
7
S¸u
3
ii
NguyÔn thÞ phæng
Vî t NGUYÔN C¤NG tr×nh

S¸u
3
iii
NguyÔn thÞ cuèi
Vî t NGUYÔN C¤NG hËu

S¸u
11
v
NguyÔn thÞ nÒ
Vî t NGUYÔN C¤NG trw­íc

S¸u
15
08
11
C CHÚA

H Ngô
vi
vi
Th¸i hoµng th¸i hËu
Ng« thÞ dÜnh

N C miªng, N C LOẠT  & NC  ho¸n
Chïa trµ hư­¬ng
Chïa trµ hư¬ng
Anh em víi TỔ NGUYÔN C¤NG so¹n

BÈy
13
iv
Ng« thÞ töu
Vît NGUYÔN C¤NG bÈm

T¸m
7
ii
NGUYÔN C¤NG tr×nh13
iv
NGUYÔN C¤NG bÈm25
v
N C -trư­íc, NC BẬC16
viii
NGUYÔN C¤NG to¸n


chÝn

Mư­êi
26
29

Tæ hä bïi- ngo¹i
« ngo¹i- hä vò
cô ngo¹i phư­¬ng ®«i
trµ ph­ư¬ng

mét
9

Tæ hä vò – ngo¹i
Trµ ph­ư¬ng

Ch¹p
15
29

chóa
iii
Th¸i hoµng th¸i hËu
NGUYÔN C¤NG hËu
Chïa trµ phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét